ALGEMENE VOORWAARDEN
Heis compact kraanverhuur te Lunteren
Onderstaande aanduidingen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
1.0 AV: Algemene voorwaarden
1.1 Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf op zich neemt werkzaamheden uit te voeren zoals horizontaal/verticaal transport, takelen, slepen of vervoeren, dan wel personeel, materieel of ruimte ter beschikking te stellen of welke andere daarmee verband houdende prestatie dan ook te verrichten, één en ander in de ruimste zin van het woord;
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon (man/vrouw) of rechtspersoon die bij de opdracht wederpartij van opdrachtnemer is;
1.3 Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever;
1.4 Opdracht: iedere overeenkomst met opdrachtnemer in het kader van de uitoefening van zijn (haar) beroep of bedrijf;
1.5 Materieel: materieel ten behoeve van horizontaal- en verticaal transport en de daarbij behorende gereedschappen, andere voertuigen en/of gereedschappen die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt c.q. aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld;
1.6 Verticaal transport: het verticaal verplaatsen van vrij hangende of geleide lasten dan wel personen met een werktuig, niet zijnde een personenlift;
1.7 Vergoeding: de tussen partijen overeengekomen vergoeding voor de opdracht hetgeen kan zijn een vaste prijs voor de opdracht dan wel een uur-, dag-, week- of maandtarief;

Minimumtarief is 3 uur voor de geldende prijs van de ingezette machine(s).


1.8 Reclames: Alle grieven van opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht;
1.9 Overmacht (’niet-toerekenbare tekortkoming’): alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van opdrachtnemer geen uitvoering van de opdracht kan worden verlangd;
1.10 Schriftelijk: per post of per mail;
1.11 Vakbekwaam: volgens het minimaal van toepassing zijnde TCVT-schema van vakbekwaamheid opgeleid. 2. Toepasselijkheid, conversie en uitleg .
2.0 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes van opdrachtnemer, alle opdrachten, alsmede alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende verbintenissen, van welke aard dan ook.
2.1 Indien door opdrachtgever algemene voorwaarden worden gehanteerd die op de opdracht van toepassing zouden kunnen zijn, prevaleren de AV, ook indien de voorwaarden van opdrachtgever een soortgelijke prevalentiebepaling bevatten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de AV van toepassing zijn.
2.2 Van deze AV (en dus ook van het bepaalde in 2.0 en 2.1) kan slechts bij schriftelijke, door partijen getekende overeenkomst worden afgeweken. Indien in een dergelijk geval op één of meer punten van deze AV wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.
2.3 Deze AV komen in de plaats van eventueel eerder geldende en/of gedeponeerde algemene voorwaarden en/of tussen partijen gebruikelijke condities. Wanneer deze AV worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie na toezending deel uit van elke tussen partijen bestaande overeenkomst, tenzij opdrachtgever binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde versie opdrachtnemer schriftelijk te kennen geeft niet met de gewijzigde versie akkoord te gaan.
2.4 De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een deel van de opdracht en/of deze AV laat de geldigheid van het overige deel van de opdracht en/of deze AV onverlet. In plaats van het (ver)nietig(d)e deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de (ver)nietig(baar)heid gekend zouden hebben.
2.5 De opschriften (’kopjes’) boven de onderscheiden bepalingen van deze AV zijn uitsluitend toegevoegd om reden van overzichtelijkheid en hebben geen betekenis voor de interpretatie daarvan.
3.0 Totstandkoming en (wijziging van) inhoud van opdracht
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van een van opdrachtnemer afkomstige offerte, dan wel door de aanvaarding door opdrachtnemer van een verzoek tot het aangaan van een opdracht. De inhoud en de aanvaarding van de opdracht dienen door partijen schriftelijk te worden vastgelegd.
3.2 Op eventuele wijzigingen van en/of aanvullingen op de opdracht is het bepaalde in 3.0 en 3.1 van overeenkomstige toepassing.
3.3 De werking van artikel 7:404 BW - over persoonlijke uitvoering van de opdracht - en artikel 7:407 lid 2 BW - over hoofdelijke aansprakelijkheid in geval van meerdere opdrachtnemers - wordt uitgesloten.
4.0 Algemene verplichting van opdrachtgever ten aanzien van terreinen Opdrachtgever draagt er (preventief) zorg voor dat de terreinen goed zijn te bereiken en te berijden, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar het bepaalde in I.8.3.
5.0 Uitvoering van opdracht door derden .Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde of derden te laten uitvoeren, in welk geval deze AV ook ten aanzien van bedoelde derde(n) van kracht zullen zijn. Daartoe dient opdrachtnemer te bewerkstelligen dat de toepasselijkheid van deze AV door deze derde(n) wordt aanvaard.
6.0 Annulering van opdracht door opdrachtgever .Indien opdrachtgever de opdracht annuleert kan opdrachtnemer de als gevolg daarvan aantoonbaar ontstane kosten dan wel het als gevolg van de annulering aantoonbaar ontstane omzetverlies ten laste brengen van opdrachtgever. Annuleren van de opdracht minimaal 24 uur van tevoren. -Bij annulering voor 17:00 uur de dag ervoor wordt 50% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht. -Bij annulering na 17:00 uur de dag ervoor wordt 75% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht. -Bij annulering op de dag zelf word 100% van gemaakte onkosten en omzetverlies in rekening gebracht.
7.0 Opschorting en (tussentijdse) beëindiging van opdracht door opdrachtnemer .
7.1 Opdrachtnemer zal de uitvoering van de opdracht met onmiddellijke ingang kunnen opschorten indien: a) opdrachtnemer c.q. diens personeel of andere hulppersonen bij de uitvoering van de opdracht (dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot asbest; b) de situatie op de werkplek niet voldoet aan de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving; c) de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte hijsgereedschappen van opdrachtgever niet aan de wettelijke eisen voldoen; d) bij de uitvoering van de opdracht sprake is van een zodanige windsnelheid in de omgeving van het materieel dat opdrachtnemer is genoodzaakt deze, hetzij conform de voorschriften van de fabrikant, hetzij conform NEN 2024 en 2026 en/of de hijstabel, buiten bedrijf te stellen.
7.2 Indien de aldus opgeschorte werkzaamheden niet binnen vierentwintig uur kunnen worden hervat, zal opdrachtnemer gerechtigd zijn de opdracht onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder deswege tot enigerlei schadevergoeding jegens opdrachtgever te zijn gehouden.
7.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal gedurende de duur van de opschorting het overeengekomen tarief onverminderd zijn verschuldigd, totdat de overeengekomen werkzaamheden kunnen worden hervat. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal deze ook zijn verschuldigd indien opdrachtnemer de opdracht conform het in dit artikel bepaalde tussentijds beëindigt. In het geval een vaste prijs is overeengekomen, wordt bij overschrijding van de geplande tijd de hieromtrent in het contract overeengekomen vergoeding gehanteerd.
8.0 Vergoeding
8.1 Opdrachtnemer stelt voor iedere opdracht afzonderlijk een vergoeding vast. De vergoeding luidt exclusief BTW. Deze vergoeding is uitsluitend bedoeld als vergoeding voor de door opdrachtnemer ondernomen prestatie met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten.
8.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen vallen onder de vergoeding niet heffingen van overheid of andere instanties zoals ter zake van invoerrechten, accijnzen, boeten, enz. noch bijkomende kosten voor afzettingsmateriaal of andere voorgeschreven verplichtingen waaronder tevens begrepen het stellen van garanties of zekerheden.
8.3 Indien blijkt dat de terreinen niet goed te bereiken of te berijden zijn, heeft opdrachtnemer het recht de bedongen prijs of het bedongen tarief te verhogen met de als gevolg daarvan gemaakte meerkosten.
9.0 Betaling
9.1 Tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum in Euro’s te geschieden ofwel à contant ten kantore van opdrachtnemer ofwel op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de betreffende rekening.
9.2 Verrekening of inhouding op facturen, op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
9.3 Indien betaling niet binnen de in 9.1 bedoelde termijn volledig heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Met ingang van de dag, volgende op het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een rentevergoeding van 1,5% per maand, gedeelte van de maand daaronder begrepen, over het openstaande bedrag verschuldigd.
9.4 Indien opdrachtgever in verzuim is, komen, na schriftelijke ingebrekestelling door opdrachtnemer, voorts te zijnen laste alle schaden en kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn tenminste gelijk aan het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief over het verschuldigde bedrag. Onder de gerechtelijke kosten zijn begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.
9.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen te verlangen. Indien opdrachtgever niet terstond aan een daartoe strekkend verzoek van opdrachtnemer voldoet, is deze gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten c.q. af te breken.
10.0 Reclames en verval van rechten van opdrachtgever
10.1 Indien de opdracht (mede) de ter beschikkingstelling van het materieel of ruimten omvat, dient opdrachtgever terzake eventueel waarneembare gebreken terstond bij opdrachtnemer te reclameren en zulks nadien omgaand schriftelijk aan opdrachtnemer te bevestigen, bij gebreke waarvan eventuele gebreken bij terugneming door opdrachtnemer geacht worden te zijn ontstaan gedurende de tijd van de ter beschikkingstelling aan opdrachtgever.
10.2 Reclames ter zake van de uitvoering van de opdracht dienen met bekwame spoed schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd doch uiterlijk binnen veertien werkdagen na het einde van de uitvoering van de opdracht bij opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever wordt geacht de opdracht te hebben goedgekeurd.
10.3 Elk recht van opdrachtgever terzake de opdracht vervalt in ieder geval indien hij niet binnen één jaar na het einde van de uitvoering van de opdracht een vordering tegen opdrachtnemer heeft ingesteld.
11.0 Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring .
11.1 Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer die valt buiten en boven de dekking van de door opdrachtnemer te sluiten verplichte verzekering, wordt hierbij uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf. De aansprakelijkheid voor personeel van opdrachtnemer en andere hulppersonen, voor zover vallend buiten en boven de dekking van voormelde verplichte verzekering, wordt hierbij volledig uitgesloten.
11.2 Met uitzondering van de schade, die valt onder de dekking van de verzekering terzake de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden, alsmede de schade als gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtnemer zelf, komen alle schaden, kosten en andere nadelen veroorzaakt door, voorgevallen bij of op enigerlei wijze verband houdende met de uitvoering van de opdracht door wie dan ook (daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) aan welke personen (daaronder begrepen opdrachtnemer zelf, diens personeel en verdere hulppersonen) of zaken ook toegebracht, ten laste van opdrachtgever, zulks evenwel met uitzondering van schade aan het materieel, veroorzaakt gedurende de bediening door opdrachtnemer zelf, diens personeel en/of verdere hulppersonen. Indien opdrachtnemer echter bewijst dat de schade aan het in zijn bezit zijnde materieel is veroorzaakt uitsluitend door de schuld van opdrachtgever en/of diens personeel, komt deze ten laste van opdrachtgever.
11.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor mogelijke gevolg- of bedrijfsschade als gevolg van een eventuele tekortkoming in de nakoming van de opdracht, behoudens indien en voor zover deze schade valt onder de dekking van de verzekering.
11.4 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer terzake de in 11.2 en 11.3 genoemde schade volledig te vrijwaren voor aanspraken van derden.
11.5 De uit dit artikel voortvloeiende uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmede corresponderende verplichting van opdrachtgever tot vrijwaring zal ook gelden ten gunste van het personeel van opdrachtnemer en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder zijn directie bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, alsmede voor eventueel door opdrachtnemer ingeschakelde adviseurs.
12.0 Overmacht
12.1 Onder overmacht worden in ieder geval begrepen: werkstaking, praktische onmogelijkheid of ernstige bezwaarlijkheid van vervoer van het onder de opdracht begrepen materieel, het in gebreke zijn c.q. blijven van leveranciers van opdrachtnemer, calamiteiten bij opdrachtnemer zoals brand, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, werkstaking, verkeersbelemmeringen en belemmerende weersomstandigheden.
12.2 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
13.0 Geschillen
13.1 Op alle verbintenissen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR UITSLUITEND BEMANDE VERHUUR
Onderstaande bepalingen zijn van toepassing in geval van uitsluitend bemande verhuur.
13.2.1. Verplichtingen van opdrachtgever De situatie op het terrein dient zodanig te zijn dat het materieel goed en veilig kan worden opgesteld, bij gebreke waarvan wordt verwezen naar en gelden de bepalingen zoals gesteld in I. 8.3 en II.2.1 en II.2.2.
13.2.2. Rechten van opdrachtnemer 2.1 Mocht de gesteldheid der terreinen van zodanige aard zijn dat de uitvoering van de opdracht niet dan met groot risico voor het materieel en verdere gereedschappen en/of het personeel of andere hulppersonen van opdrachtnemer zou kunnen geschieden, zulks ter beoordeling van laatstgenoemde, dan heeft opdrachtnemer het recht de opdracht onuitgevoerd te laten en het materieel naar zijn bedrijf terug te laten keren. 2.2 In geval van het staken van de opdracht als gevolg van de in dit artikel omschreven omstandigheden heeft opdrachtnemer recht op een schadevergoeding ter hoogte van de door opdrachtnemer aantoonbaar geleden schade c.q. meerkosten. 2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd ander voor het doel geschikt materieel af te leveren dan met opdrachtgever is overeengekomen, mits het materieel inzetbaar is door opdrachtgever. 3. Verplichtingen van opdrachtnemer 3.1 Opdrachtnemer is gehouden het in de opdracht begrepen materieel, in goede staat, en het daarin begrepen personeel, op de overeengekomen tijd en plaats aan opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien de opdracht (mede) betrekking heeft op het ter beschikking stellen van ruimte(n) dien(t)en deze op de overeengekomen tijd voor opdrachtgever beschikbaar te zijn. 3.2 Opdrachtnemer is gehouden de (wettelijke) aansprakelijkheid jegens derden ter zake van schade door en met bij de opdracht gebruikte kranen te verzekeren, ook ten behoeve van opdrachtgever. Deze verplichting tot verzekering houdt niet in een verplichting tot verzekeren van de last noch van de kraan zelf.
VERHUURVOORWAARDEN
Definities in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - AV: de onderhavige algemene voorwaarden; - Dagen: alle kalenderdagen; - Machine(s): Compactkranen en alle andere machines en/of materialen die door; - Heis krachtens overeenkomst aan een huurder worden verhuurd; - Huurder: Ieder die met Heis een overeenkomst sluit als bedoeld onder artikel 2; - Overeenkomst: ieder onder artikel 2 bedoelde overeenkomst.
Artikel 2. Toepasselijkheid Deze AV zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur die worden aangegaan door Heis voorzover zij daarbij als verhuurder optreedt.
Huurperiode en huurprijzen
3.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor perioden van dagen, weken en/of maanden, tenzij anders is overeengekomen.
3.2 Indien Huurder geen gebruik maakt van de Machine komt dit voor zijn risico en heeft derhalve geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is, zulks ter beoordeling van Heis het gevolg is van een omstandigheid waaraan Heis een verwijt kan worden gemaakt.
3.3 Huurprijzen zijn de prijzen exclusief BTW en bijkomende kosten (waaronder transport) van Heis volgens de door haar gehanteerde prijslijsten.
3.4 De door de huurder verschuldigde huursom wordt berekend vanaf de dag waarop de machine is verhuurd tot en met de beëindigingsdatum, zijnde de dag waarop de machine ingevolge artikel 6.1 wordt teruggebracht of opgehaald.
3.5 Wordt een machine eerder dan overeengekomen afgemeld, dan is de huurprijs voor deze kortere periode verschuldigd, zonder berekening van de eventuele prijskorting voor de eerder overeengekomen langere huurperiode.
Aanvang Overeenkomst
4.1 Aflevering vindt plaats door ter beschikkingstelling van de Machine aan Huurder op een door Huurder duidelijk omschreven locatie. Huurder en Heis spreken bij aanvang van de Overeenkomst af of de aan- en afvoer van de Machine door Heis dan wel door Huurder zelf zal worden geregeld. De kosten voor aan- en afvoer van de Machine komen voor rekening van Huurder.
4.2 Huurder garandeert een goede toegankelijkheid van de in lid 1 genoemde locatie voor het betreffende transportmiddel. Als door onvoldoende bereikbaarheid van deze locatie de Machine niet kan worden afgeleverd, heeft Heis het recht deze rit en gederfde huur bij Huurder in rekening te brengen.
4.3 Heis bepaalt de exacte plaats waar de Machine wordt neergezet.
4.4 Heis is gerechtigd een andere Machine af te leveren dan door Huurder is gehuurd, mits deze andere Machine geacht wordt bruikbaar te zijn voor Huurder. Heis is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eigenschappen die eigen zijn aan de andere Machine. Huurder stelt Heis immer in de gelegenheid de afgeleverde Machine op een later tijdstip om te ruilen voor de overeengekomen Machine.
4.5 Huurder tekent het bij aflevering te overhandigen ontvangstrapport voor juiste en volledige aflevering en voor de staat van de Machine. Indien aflevering plaatsvindt bij afwezigheid van Huurder
wordt een ontvangstrapport achtergelaten bij de Machine. Huurder dient aan de hand van dit rapport de Machine te controleren en verschillen direct telefonische te melden bij Heis . Indien Huurder het ontvangstrapport niet vóór aanvang van de werkzaamheden ondertekend retourneert, verklaart Huurder zich automatisch akkoord met de juiste aflevering en staat de Machine en met de inhoud van het ontvangstrapport.
Gebruik
5.1 Zodra de Machine ter beschikking is gesteld aan Huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen Machine en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Huurder zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Machine en deze op doeltreffende wijze beveiligen.
5.2 Huurder zal de Machine op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is gemaakt. Indien aan het gebruik door Huurder bepaalde risico’s verbonden zijn, is Huurder verplicht Heis hiervan bij aanvang van de Overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen.
5.3 Gedurende de huurperiode is Huurder verplicht alle ter zake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Huurder vrijwaart Heis voor alle schade voortvloeiende uit het niet door Huurder in acht nemen van deze voorschriften. Huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, rijbewijzen, e.d., benodigd voor het gebruik van de Machine. Eventuele kosten die daarmee samenhangen zijn voor rekening van Huurder.
5.4 Het is de Huurder is niet toegestaan: a. de Machine naar een andere lokatie te vervoeren of voor een ander werk te gebruiken. b. Aan de Machine reparaties uit te voeren dan wel vervangende onderdelen en/of andere veranderingen aan te brengen aan de Machine, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Heis en het gestelde in artikel 5.5 en 5.6. de Machine onder te verhuren, te verpanden, te bezwaren of op enigerlei andere wijze aan een derde ter beschikking te stellen.
5.5 Huurder zal de Machine van brandstof voorzien, eventuele accu’s opladen en de Machine regelmatig reinigen.
5.6 Huurder zal dagelijks: a. de Machine controleren op juiste werking. b. het niveau van de smeerolie, koelvloeistof, antivries, accuwater, hydraulische olie, remvloeistof en eventuele andere vloeistoffen controleren en zo nodig bijvullen conform de voorschriften. c. de banden of rupsen controleren op goede conditie en spanning. Huurder brengt de banden of rupsen indien nodig op de voorgeschreven spanning. d. de conditie van de diverse vloeistofsystemen van de Machine, zoals slangen en koppelingen, inspecteren.
5.7 Bij diefstal van de Machine of bij het constateren van schade, dreigende schade of enig defect aan de Machine, is Huurder verplicht Heis onverwijld op de hoogte te stellen. In geval van diefstal is Huurder verplicht direct aangifte te doen bij de politie. Indien Heis enige schade lijdt als gevolg van het niet nakomen van deze meldingsverplichting is Huurder voor deze schade aansprakelijk.
5.8 Huurder is verplicht op verzoek van Heis de Machine voor inspectie en/ of ander dan dagelijks onderhoud ter beschikking te stellen. Huurder geeft Heis op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen van Huurder c.q. de gebouwen en terreinen waar de Machine zich bevindt te betreden.
5.9 Indien een Overeenkomst is gesloten met meerdere Huurders zullen alle verplichtingen uit de Overeenkomst aan de zijde van Huurders hoofdelijk zijn.
5.10 Huurder is verplicht Heis in staat te stellen op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen. Huurder is eerst gerechtigd voor de duur van de Overeenkomst op de Machine (licht-)reclame, aanduidingen of anderszins aan te brengen na uitdrukkelijke toestemming daartoe van Heis eventuele daarvoor verschuldigde reclamegelden zijn voor rekening van Huurder. 5.11 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst komen verschuldigde precariogelden voor rekening van Huurder.
Einde Overeenkomst
6.1 Huurder dient de Machine uiterlijk één werkdag voor het einde van de Overeenkomst of zo veel eerder als Huurder de Machine wenst terug te geven, af te melden bij Heis tenzij anders overeengekomen. Indien Huurder de Machine afmeldt op de dag waarop de Machine wordt opgehaald of teruggebracht, heeft Heis het recht op een dag extra huur in rekening te brengen. De Overeenkomst eindigt eerst op het moment dat Heis de Machine heeft opgehaald of Huurder de Machine op de vestiging van Heis heeft teruggebracht en deze aan Heis heeft overgedragen.
6.2 Huurder zal de locatie waar Heis de Machine dient op te halen duidelijk omschreven aangeven en de Machine transportklaar gereed houden. Huurder is verplicht te zorgen voor een goede toegankelijkheid van deze locatie voor het betreffende transportmiddel. Indien de locatie niet goed bereikbaar is en de Machine als gevolg daarvan niet kan worden opgehaald, heeft Heis het recht deze rit en de gederfde huur in rekening te brengen bij Huurder.
6.3 Huurder zal de Machine schoon, voorzien van opgeladen accu en/of een volle brandstoftank teruggeven. Bij het einde van de Overeenkomst vindt een controle plaats en wordt door Heis een controlerapport opgemaakt waarvan Huurder, bij afwijkingen ten opzichte van de staat van de Machine bij aflevering, een exemplaar ontvangt. Indien Huurder deze verplichtingen niet nakomt of de Machine anderszins niet in orde is, komen de extra kosten die Heis moet maken voor rekening van Huurder.
6.4 Indien het voor Heis niet mogelijk is de Machine direct op te halen, dient Huurder ervoor te zorgen dat de Machine gedurende een redelijke termijn op de afhaal locatie kan blijven staan. Eventuele kosten die hiermee verband houden, komen voor rekening van Huurder. Een en ander is niet van invloed op de huursom.
Verplichtingen van Heis
7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 garandeert Heis jegens Huurder de deugdelijkheid en goede kwaliteit van de door Heis verhuurde Machine. Indien Heis de Machine bij een derde heeft ingehuurd, gaat deze garantie nimmer verder dan de garantieverplichting van deze derde jegens Heis en het verhaal dat deze derde biedt.
7.2 Desgewenst geeft Heis Huurder advies over de te huren Machine. Alle door Heis aan Huurder verstrekte adviezen worden naar beste kunnen verstrekt en uitgevoerd. Heis is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verstrekte adviezen.
7.3 Indien Huurder Heis op de hoogte stelt van een geconstateerd defect of schade aan de Machine, zal Heis het defect of de schade terstond in behandeling nemen. Indien reparatie niet binnen 24 uur kan worden uitgevoerd (zater-, zon- en feestdagen niet meegerekend), zal Heis een zoveel mogelijk gelijkwaardige vervangende Machine ter beschikking stellen. Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig of onkundig gebruik, opzet en/of nalatigheid van Huurder. Artikel 3.2 is van toepassing.
Ontbinding
8.1 Heis heeft het recht, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan Huurder te ontbinden in geval van a. niet behoorlijke nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst b. aanvraag van faillissement of surseánce van betaling van Huurder c. beslag op de Machine door derden d. omstandigheden bij Huurder, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Heis met zich brengen en/of de normale afwikkeling van de Overeenkomst kunnen belemmeren. e. gezien omstandigheden door Heis niet voldaan kan worden aan het overeengekomen
8.2 In geval sprake is van overmacht heeft Heis het recht de Overeenkomst zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Heis verplicht zal zijn tot enige schadevergoeding.
Betaling
9.1 Facturering van de huursom door Heis aan Huurder geschiedt naar keuze van Heis per week of per maand. Alle betalingen die krachtens deze AV aan Heis dienen te worden gedaan, moeten binnen 21 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde ook, geschieden door bijschrijving in de valuta waarin is gefactureerd op het rekeningnummer dat is vermeld op de factuur.
Aansprakelijkheid en Verzekering
10.1 Heis is, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk de verplichting tot schadevergoeding bij Heis legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Heis, niet aansprakelijk voor: a. schade als gevolg van vertraagde aflevering en/of de verhuur van een ondeugdelijke Machine, dan wel andere handelingen. b. schade veroorzaakt door opzet, schuld of nalatigheid van degenen van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dienst dezen ook staan. c. schade veroorzaakt door de door Heis gebruikte hulp- en vervoermiddelen. In die gevallen waarin Heis afgesloten verzekering aanspraak geeft, dan wel tot het bedrag waarvoor Heis redelijkerwijs, vanwege de binnen de branche geldende normen, verzekerd had behoren te zijn.
10.2 Gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, is Huurder jegens Heis aansprakelijk voor alle schade aan de Machine, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed. Onder schade dient tevens te worden verstaan vermissing, verduistering, vervreemding, diefstal en totaal verlies.
10.3 Huurder is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door of door het gebruik van de Machine gedurende de periode dat de Machine zich in de macht van Huurder bevindt, ongeacht of deze schade door enige verzekering wordt vergoed.
10.4 Huurder vrijwaart Heis voor de looptijd van de Overeenkomst tegen alle aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met of met het gebruik van de Machine.
10.5 Gedurende de periode dat de Machine zich in handen van Huurder bevindt, is Huurder verplicht ten behoeve van de Machine een cascoverzekering af te sluiten, zulks op basis van de aanschafwaarde van de Machine en casco uitgebreid, met Heis als medeverzekerde.
10.6 Op verzoek van Huurder verzorgt Heis de cascoverzekering conform polisvoorwaarden die bij Heis ter inzage liggen; in dat geval wordt de door Huurder verschuldigde premie plus kosten tegelijk met de huursom aan Huurder gefactureerd.
10.7 De verzekering uit hoofde van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) wordt verzorgd door Heis . De voorwaarden van deze verzekering liggen ter inzage bij Heis.De premie die Heis voor de Machine gehouden is te betalen uit hoofde van de W.A.M. is verwerkt in de huurprijs.
10.8 Voor elke gebeurtenis die gedekt wordt door een van bovengenoemde verzekeringen is Huurder aan Heis een bedrag aan eigen risico verschuldigd. De hoogte van het eigen risico is vastgesteld in het verzekeringsoverzicht dat bij Heis ter inzage ligt.
10.9 Indien de Machine verloren gaat of beschadigd wordt, moeten de schadepenningen aan Heis worden betaald. Huurder is gehouden zijn verzekeraars van deze verplichting in kennis te stellen, alsmede Heis de namen en adressen van zijn verzekeraars op te geven. Heis is gerechtigd die verzekeraars ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de aan Heis in eigendom toebehorende Machine aan Heis voldaan moeten worden.
Bewijs
11.0 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met Heis gesloten Overeenkomsten voortvloeiende zijn, behoudens tegenbewijs met alle middelen, de administratieve gegevens van Heis beslissend.
12.0 Toepasselijk recht op alle Overeenkomsten of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten van Heis met Huurder en deze AV is Nederlands recht van toepassing.
13.0 Bevoegde rechter
De bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd geschillen die uit de tussen Heis en huurder gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten, tenzij Heis de voorkeur eraan geeft de bevoegde rechter van de woonplaats van huurder te kiezen.